Hotline: 0911 750 009

Điều kiện, thủ tục mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội

Ngày đăng: 02/03/2015Hạng mục: Nhà ở xã hội-Tái định cư

Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội của Bộ Xây dựng đã được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi. Theo đó, việc mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội chỉ được tiến hành đối với quỹ nhà ở xã hội có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương.

Cơ quan quản lý nhà ở tại địa ương lập phương án mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội căn cứ kế hoạch số lượng nhà ở xã hội cần mua, giá mua đã được HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua. Trong đó, nêu rõ số lượng, vị trí nhà ở, tiến độ bàn giao, dự kiến giá mua, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

nhà ở xã hội
nhà ở xã hội
Mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội phải đáp ứng điều 
kiện và tuân theo trình tự pháp luật quy định (ảnh minh họa)

Cụ thể, giá mua nhà ở thương mại đã có để làm nhà ở xã hội do các tổ chức có nhà, đất cần chuyển nhượng, bán đề xuất theo nguyên tắc: Đối với trường hợp đất do Nhà nước đã bồi thường hoặc đất xây dựng nhà ở do Nhà nước trực tiếp quản lý, giá mua nhà ở bao gồm các khoản như chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có), lợi nhuận định mức tối đa 15% và những chi phí hợp pháp khác.

Đối với trường hợp đất xây dựng nhà ở do chủ đầu tư tự bồi thường, giá mua nhà ở sẽ bao gồm chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, lãi vay (nếu có), lợi nhuận định mức tối đa 10% và những chi phí hợp pháp khác. Còn trường hợp chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước, giá mua nhà ở được tính bao gồm cả tiền sử dụng đất.

Dự thảo này cũng quy định, vấn đề mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội hình thành trong tương lai cần tuân thủ các điều kiện như sau: Đã có thiết kế kỹ thuật nhà ở được phê duyệt, hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở và Giấy phép xây dựng nếu nằm trong diện phải có Giấy phép xây dựng;

Đã hoàn thiện xong phần móng của nhà ở theo đúng quy định của pháp luật về việc xây dựng và hoàn thiện đầu tư xây dựng các hệ thống đường giao thông, cấp, thoát nước, điện chiếu sáng công cộng, điện sinh hoạt của khu vực nhà ở được cho thuê mua, bán theo hồ sơ thiết kế, quy hoạch chi tiết xây dựng và tiến độ của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Đã giải chấp đối với trường hợp chủ đầu tư thế chấp nhà ở này, trừ trường hợp được người thuê mua, mua và bên nhận thế chấp đồng ý và đã có văn bản thông báo do cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh ban hành về việc nhà ở này đủ điều kiện được bán.

Như vậy, mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội có sẵn cần phải tuân thủ những điều kiện như: Khu vực nhà ở thương mại đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng, hồ sơ thiết kế và tiến độ của dự án đã được phê duyệt; nếu chủ đầu tư có thế chấp nhà ở thì phải giải chấp trước khi bán nhà ở này; Đồng thời, công trình đã được nghiệm thu đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

(Theo VOV) 

Newsletter
OK